Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” - Oddział w Zarzeczu istnieje od 1998 roku. W budynku Oddziału realizowane są działania edukacyjno – kulturalne, mające na celu aktywizację społeczności lokalnej, z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych odbiorców oferty,  uczęszczających na zajęcia w ramach prowadzonych zespołów i kół zainteresowań.